Skilmálar

Eftirfarandi eru skilmálar vegna notkunar á Auglýsingagátt og Já takk! ásamt skilmálum vegna auglýsingabirtinga á Já.is.

Notkunarskilmálar Auglýsingagáttar

Óheimilt er að nota upplýsingarnar til endurbirtingar, endursölu eða markaðsetningar nema með leyfi Já. Gögn þessi má ekki afrita í heild eða hluta, svo sem með skjámyndum, prentunum eða á annan sambærilegan hátt án leyfis Já.

Já ber ekki ábyrgð á rangri framsetningu gagna, villum í gögnum eða truflunum í þjónustu sem sækir gögnin. Ennfremur ber Já ekki ábyrgð á tjóni sem hlýst af vanþekkingu, misskilningi eða mistnotkun notenda. Að viðbættum ofangreindum skilmálum gilda um notkun Auglýsingargáttar Já skilmálar Já.is hvað varðar höfundarrétt og notkun. Skilmála Já.is í heild má sjá hér


Auglýsingaskilmálar


1. gr.

Almenn ákvæði

Skilmálar þessir taka til kaupa þjónustukaupanda (hér eftir „þjónustukaupandi“) á auglýsingum og auglýsingapökkum á miðlum Já hf., kt. 430805-0530, Álfheimum 74, 104 Reykjavík (hér eftir „Já“). Með samþykki sínu („haki“) staðfestir þjónustukaupandi að hann hafi lesið skilmálana, kynnt sér efni þeirra til hlítar og samþykki þá í einu og öllu.

Að öðru leyti en kveðið er á um í skilmálum þessum gilda almennir skilmálar Já hverju sinni um notkun á miðlum Já og sem aðgengilegir eru á heimasíðunni já.is og í já.is appinu.


2. gr.

Þjónustan

Þjónustukaupandi hefur val um fjóra mismunandi auglýsingapakka á miðlum Já og svokallaðan auglýsingaborða, en auglýsingarnar birtast með mismunandi hætti á miðlum Já, þ.e. á forsíðunni, á niðurstöðusíðu og á forsíðu í já.is appinu, allt eftir því hvaða þjónustuleið er valin hverju sinni. Nánari upplýsingar um einstakar þjónustuleiðir er að finna á https://auglysingar.ja.is/auglysingar.


3. gr.

Gildistími

Sé ekki kveðið sérstaklega á um annað í samningi milli aðila skal samningur um þjónustu gilda í 12 mánuði og vera óuppsegjanlegur á þeim tíma.

Að þeim tíma liðnum skal samningur framlengjast um 12 mánuði í senn, hafi aðili ekki sagt honum upp með minnst mánaðar fyrirvara fyrir lok áskriftartímabilsins. Uppsögn skal vera skrifleg og afhent með sannanlegum hætti.


4. gr.

Kostnaður

Þjónustukaupandi skuldbindur sig til þess að greiða fyrir þjónustuna í samræmi við verðskrá Já hverju sinni og miðað við þá þjónustuleið sem er valin. Verðskráin er birt á vefsíðunni já.is og er að jafnaði endurskoðuð árlega.

Reikningstímabil fyrir þjónustuna er 12 mánuðir, og skal greidd í einu lagi nema um annað sé samið. Eindagi skal vera 30 dögum eftir útgáfudag reiknings. Sé reikningur greiddur eftir eindaga greiðir þjónustukaupandi dráttarvexti frá gjalddaga til greiðsludags skv. III. kafla laga um vexti og verðtryggingu nr. 38/2001, með síðari breytingum.

Já áskilur sér rétt til að synja viðskiptavini um þjónustu, sem og fjarlægja markaðsefni þjónustukaupanda á miðlum Já, komi til þess að reikningur hafi ekki verið greiddur þegar liðnir eru 30 dagar frá gjalddaga reiknings eða ef þjónustukaupandi brýtur gegn skilmálum þessum að öðru leyti.


5. gr.

Heimildir og skyldur þjónustukaupanda

Þjónustukaupandi skal senda inn efni til Já, en nánari upplýsingar um skil á markaðsefni er að finna á vefsíðunni https://auglysingar.ja.is/auglysingar/#skil-a-markadsefni.

Skráningar fyrirtækja, leitarorð og hvers kyns viðskiptaboð og tengt efni eru alfarið á ábyrgð þjónustukaupanda. Þjónustukaupandi ábyrgist að þessir þættir séu að öllu leyti í samræmi við það sem lög og reglur bjóða, þ.m.t. löggjöf á sviði hugverkaréttinda, neytendaréttar og viðskiptahátta og markaðssetningar.

Já áskilur sér rétt til að hafna beiðni um leitarorð eða skráningu ef líkur eru á að skráningin samræmist ekki lögum. Skráningar fyrirtækja og allt efni sem birt er frá auglýsendum á Já.is, þar með talið myndefni er þó ávallt á ábyrgð auglýsenda.

Já mun að jafnaði ekki hlutast til um breytingar á auglýsingum eða leitarorðum sem fengið hafa birtingu á Já.is nema að fengnum fyrirmælum frá þar til bærum stjórnvöldum eða á grundvelli dómsúrskurða. Um takmörkun ábyrgðar Já sem milligönguaðila gilda að öðru leyti ákvæði V. kafla laga nr. 30/2002, um rafræn viðskipti og aðra rafræna þjónustu.

Já er heimilt upp á sitt eindæmi, og án nokkurrar greiðsluskyldu gagnvart þjónustukaupanda, að grípa til hvers lags úrræða vegna athafna eða athafnaleysis þjónustukaupanda í tengslum við efni og birtingu þess á miðlum Já, enda hafi Já rökstudda ástæðu til að ætla að starfshættir þjónustukaupanda, þ.m.t. auglýsinga- og markaðsefni, kunni að vera ósamrýmanlegir lögum eða almennu siðferði.


6. gr.

Vanefndaúrræði. Ábyrgðartakmarkanir og skaðleysi.

Um vanefndir og vanefndaúrræði fer eftir almennum reglum kröfuréttar, sbr. þó 2. og 3. mgr., sbr. einnig fyrri ákvæði skilmála þessa.

Já skal undanþegið skaðabótaábyrgð, bæði innan og utan samninga, vegna hvers lags mögulegs tjóns þjónustukaupanda sem hann kann að verða fyrir á grundvelli þessa samnings, nema tjón megi að sönnu rekja til ásetnings eða stórkostlegs gáleysis starfsmanna Já og að uppfylltum öðrum skilyrðum skaðabótaábyrgðar og skal bótaábyrgð þá ætíð takmörkuð við beint tjón.

Þjónustukaupandi ábyrgist að tryggja skaðleysi Já vegna hvers lags tjóns, beinu og óbeinu, sem Já kann að verða fyrir vegna saknæmra og/eða ólögmætra athafna og athafnaleysis þjónustukaupanda á grundvelli samnings þessa.


7. gr.

Trúnaður

Aðilar skuldbinda sig meðal annars til að gæta fyllsta trúnaðar um hvers konar gögn og upplýsingar sem mótteknar eru frá gagnaðila, þ.m.t. upplýsingum um stjórnunarlegar, fjárhagslegar eða tæknilegar aðstæður gagnaðila, og aðrar aðstæður varðandi rekstur, viðskipti eða atriði sem ætla má að teljist til trúnaðarupplýsinga eftir efni og eðli sínu.

Trúnaðarskyldan gildir áfram eftir að notkun á þjónustunni lýkur.


8. gr.

Lausn ágreiningsmála

Komi upp ágreiningsefni í tengslum við túlkun skilmála þessara eða samninga sem gerðir eru á grundvelli þeirra, sem ekki tekst að leysa úr, skulu þau rekin fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.


Já takk! skilmálar


1. Almenn ákvæði

1.1. Skilmálar þessir gilda milli Já hf., kt. 430805-0530, Álfheimum 74, 104 Reykjavík (hér eftir „Já“), og söluaðila sem gengur í áskrift að Já takk! Smella og sækja (hér eftir „Söluaðili“). Skilmálarnir teljast hluti af áskriftarpöntun Söluaðila.

1.2. Samhliða áskriftarpöntun hefur Söluaðili gert samning við Valitor hf. um aðgang að greiðslugátt og sölutækifærakerfi.

1.3. „Kaupandi“ er sá sem nýtir sér tilboð Söluaðila (hér eftir „sölutækifæri“) á Já takk! Smella og sækja á www.ja.is.

1.4. Greiðsla til Söluaðila frá Kaupanda fer í gegnum Valitor hf. og er Já óviðkomandi.


2. Eðli þjónustunnar, ábyrgð, o.fl.

2.1. Já takk! Smella og sækja er vettvangur á www.ja.is fyrir Söluaðila til að kynna og selja inneignarbréf á vörur sínar eða þjónustu til Kaupanda.

2.2. Söluaðili býr til sölutækifæri með því að skrá þau í þar til gert vefkerfi Valitor hf. Í framhaldinu birtist sölutækifærið á www.ja.is þar sem Kaupandi getur gengist við sölutækifæri Söluaðila.

2.3. Já er heimilt upp á sitt eindæmi, og án lagalegrar ábyrgðar gagnvart Söluaðila, að gera breytingar á skráningu, þ.m.t. að fella hana brott, ef skráningin samkvæmt mati Já eftir efni og framsetningu getur talist til þess fallin að skaða blygðunarsemi, e.þ.u.l.

2.4. Söluaðila er heimilt að fela Já að annast skráningu fyrir sína hönd samkvæmt sérstöku umboði þar að lútandi. Í slíkum tilvikum, sem öðrum, ræður Söluaðili að öllu leyti hvaða upplýsingar eru birtar og með hvaða hætti þær eru framsettar.

2.5. Söluaðila er eingöngu heimilt að nýta Já takk! Smella og sækja til sölu á eigin vörum og þjónustu og er hvers konar milliganga fyrir hönd þriðja aðila, svo sem í formi umboðsmennsku eða umsýsluviðskipta, með öllu óheimil.

2.6. Heimild til nýtingar inneignarbréfs fer að öllu leyti eftir samningssambandi því sem kemst á milli Söluaðila og Kaupanda, þ.m.t. á grundvelli þeirra upplýsinga og skilmála sem fram koma í sölutækifæri Söluaðila og Kaupandi gengst að, og er Já að öllu leyti óviðkomandi. Upplýsingar um vöru eða þjónustu, skilmála, o.fl., sem fram koma á www.ja.is eru því settar fram af Söluaðila og eru að öllu leyti á ábyrgð Söluaðila gagnvart Kaupanda.

2.7. Söluaðili ber jafnframt alla ábyrgð á samningsefndum gagnvart Kaupanda, þar með talið gæðum vörunnar eða þjónustunnar. Já er aldrei samábyrgt Söluaðila vegna viðskipta Kaupanda og Söluaðila heldur aðeins milliliður, sbr. einnig 4. mgr. 1. gr. laga nr. 48/2003 um neytendakaup. Söluaðili ber eins einn alla ábyrgð á að hann uppfylli hvers konar aðrar lagalegar skyldur, þ.m.t. samkvæmt lögum nr. 16/2016 um neytendasamninga. Framangreint gildir óháð því hvort Söluaðili styðjist við staðlaða skilmála sem Já hefur útbúið. Söluaðili skal gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að hann fullnægi þeim lagalegu skyldum sem á honum hvíla.

2.8. Allt framangreint gildir líka ef Söluaðili felur Já sérstakt umboð til skráningar í samræmi við gr. 2.4. að framan.

2.9. Komi til þess, þrátt fyrir framangreint, að Já verði talið greiðsluskylt, svo sem í formi skaðabóta, gagnvart Kaupanda eða öðrum, og þá greiðsluskyldu má að réttu lagi rekja til Söluaðila, skal Söluaðili halda Já skaðlausu af hvers konar útgjöldum sem Já verður fyrir.


3. Áskriftarleiðir

3.1. Söluaðili getur valið um þriggja eða tólf mánaða áskrift að Já takk! Smella og sækja.

3.2. Samningur til þriggja mánaða er óuppsegjanlegur á tímabilinu. Hann endurnýjast sjálfkrafa til þriggja mánaða í senn hafi aðilar ekki sagt honum upp með minnst tveggja vikna fyrirvara fyrir lok áskriftartímabilsins.

3.3. Samningur til tólf mánaða er óuppsegjanlegur á tímabilinu. Hann endurnýjast sjálfkrafa til tólf mánaða í senn hafi aðilar ekki sagt honum upp með minnst mánaðar fyrirvara fyrir lok áskriftartímabilsins.


4. Vanefndir og vanefndaúrræði

4.1. Um vanefndir og vanefndaúrræði gilda almennar reglur íslensks réttar, en skaðabótaábyrgð aðila skal þó ætíð bundin við beint tjón. Framangreint gengur þó ekki framar skaðleysisákvæði gr. 2.9.


5. Meðferð persónuupplýsinga

5.1. Hjá Já fer fram söfnun og vinnsla á persónuupplýsingum í tengslum við afhendingu inneignabréfa. Þær upplýsingar sem óskað er eftir við skráningu í þjónustu Já Takk! eru nauðsynlegar til að uppfylla þjónustu við kaupanda og er vinnslan því heimil á grundvelli persónuverndarlaga.

5.2. Já er ábyrgðaraðili þegar kemur að vinnslu persónuupplýsinganna.

5.3. Persónuupplýsingarnar eru aðeins vistaðar persónugreinanlegar í gagnagrunni Já svo lengi sem Kaupandi er í viðskiptum við fyrirtækið en eytt eigi síðar en 90 dögum eftir að viðskipti hafa átt sér stað

5.4. Vinnslu- og stoðþjónustuaðilar varðandi gjaldskyldu, hýsingu gagna og greiðsluþjónustu fá aðgang að nauðsynlegum upplýsingum skv. vinnslusamningum.

5.5. Öryggi gagnanna er tryggt til hins ítrasta. Auk almennra öryggisráðstafana sbr. öryggisstefnu fyrirtækisins er gagnagrunnurinn sem hýsir persónuupplýsingarnar læstur. Gagnagrunnurinn er einnig aðgangsstýrður og læstur á IP tölur.

5.6. Lög um persónuvernd tryggja rétt þinn til aðgangs, leiðréttingar, eyðingar eða takmörkunar vinnslu persónuupplýsinga er varða þig, rétt þinn til andmæla og til flutnings á eigin gögnum með fyrirvörum skv. lögum. Þau tryggja einnig rétt þinn til að leggja fram kvörtun til Persónuverndar teljir þú á einhvern hátt brotið á rétti þínum við vinnslu persónuupplýsinga. Já hefur á að skipa óháðum persónuverndarfulltrúa með sérþekkingu á lögum og lagaframkvæmd á sviði persónuverndar til að tryggja faglega vernd persónuupplýsinga. Nánari upplýsingar má sjá í persónuverndarstefnu Já, en spurningum og ábendingum má koma á framfæri hér: ja@ja.is